Thang điểm cơ bản diện đầu tư định cư

Yếu tố Mô tả Điểm
Tuổi 18–24 tuổi 20
  25–32 tuổi 30
  33–39 tuổi 25
  40–44 tuổi 20
  45–54 tuổi 15
  55 và trên 55 tuổi 0
Tiếng Anh Tiếng Anh hướng nghiệp hoặc cao hơn (vocational or higher) IELTS 5.0 5
  Tiếng Anh thuần thục/ tinh thông hoặc cao hơn (proficient or higher) IELTS 6.0 10
Bằng cấp Chứng chỉ tay nghề, bằng trung cấp/ cao đẳng hoặc bằng cử nhân do học viện Úc cấp; hoặc 5
  Bằng cấp (cử nhân) tương đương được một học viện công nhận
  Bằng cử nhân doanh nghiệp, khoa học hoặc kỹ thuật do học viện Úc cấp; hoặc bằng cử nhân doanh nghiệp, khoa học hoặc kỹ thuật tương đương do một học viện cấp 10
Tài sản Tài sản ròng của cá nhân ông/ bà và người phối ngẫu và tài sản ròng của doanh nghiệp của ông/ bà và người phối ngẫu gộp chung lại trong mỗi năm thuộc hai năm gần đây nhất có giá trị tối thiểu là:  
  – 800.000 đô la Úc (AUD 800,000) 5
  – 1,3 triệu đô la Úc (AUD 1,3 million) 15
  – 1,8 triệu đô la Úc (AUD 1,8 million) 25
  – 2,25 triệu đô la Úc (AUD 2,25 million) 35
Doanh thu Doanh thu hằng năm của doanh nghiệp chính của ông/ bà trong hai năm gần đây nhất thuộc bốn năm tài chính gần đây nhất tối thiểu là:  
Riêng diện Doanh nghiệp Ông/ bà có một hoặc nhiều doanh nghiệp trước khi ông bà được mời xin visa:  
Kinh nghiệm doanh nghiệp  
  Có kinh nghiệm doanh nghiệp hơn bốn năm 10
  Có kinh nghiệm doanh nghiệp hơn bảy năm 15
Riêng diện Đầu tư Đã đầu tư tối thiểu 100.000 đô la Úc trong vòng:  
Kinh nghiệm đầu tư  
  Có kinh nghiệm đầu tư hơn bốn năm 10
  Có kinh nghiệm đầu tư hơn bảy năm 15
Bằng cấp về khả năng cải tiến doanh nghiệp lúc được mời xin Visa Bằng chứng có bằng sáng chế hoặc thiết kế đã được đăng ký 15
  Bằng chứng nhãn hiệu đã được đăng ký 10
  Bằng chứng thoả thuận/ hợp đồng liên doanh 5
  Bằng chứng kinh doanh xuất khẩu (không dưới 50% doanh thu hàng năm từ thương mại xuất khẩu) 15
  Bằng chứng có lợi ích làm chủ trong một doanh nghiệp phát triển thịnh vượng (có mức tăng trưởng trung bình hàng năm về doanh thu lớn hơn 20% mỗi năm trong 3 năm tài chính liên tục & trong ít nhất một trong 3 năm tài chính đã tuyển dụng 10 nhân viên trở lên trong tổng số giờ ít nhất là tổng số giờ làm việc của 10 nhân viên toàn thời gian) 10
  Bằng chứng nhận được ngân quỹ trợ cấp hoặc vốn tài trợ liên doanh 10
Chấp thuận đặc biệt Cơ quan chính phủ tiểu bang hoặc lãnh thổ bảo lãnh ông/ bà có thể quyết định rằng doanh nghiệp ông/ bà đề nghị có lợi ích quan trọng và độc đáo đối với tiểu bang hoặc lãnh thổ của cơ quan chính phủ bảo lãnh ông/ bà 10
 

 

>/= 65

Total / Tổng số điểm

Liên hệ tư vấn

Liên hệ tư vấn miễn phí ngay hôm nay để biến ước mơ định cư Úc của bạn trở thành sự thật!